OMW/ mondelinge taal

Er is een kleine vragenlijst samengesteld die de leerkrachten hebben ingevuld en aan de hand van de uitkomsten van deze vragenlijst zijn ze met elkaar om tafel gaan zitten om vervolgstappen op papier te zetten.

De algemene strekking van de opmerkingen is dat men gebruik maakt van gezamenlijke voorbereiding zoals de startbrief, woordkaarten, bibliotheekboeken, liedjes e.d. en de gezamenlijke opening en afsluiting. Meerdere collega’s zouden de server nog optimaler in willen zetten

Interventie:

  1. We houden bij elk thema een opening en afsluiting want dit vergroot  de betrokkenheid en zorgt ervoor dat het thema meer gaat leven in de school. 
  2. We blijven de gezamenlijke voorbereidingen uitvoeren zoals: Startbrief, woordkaarten, bibliotheekboeken, excursies/leskisten e.d.
    3. Er komt een account voor de gebaren waar iedereen gebruik van kan maken.
    4. We gaan niet meer elk vakgebied vullen met lessen (mag natuurlijk wel), maar iedereen zet zijn/haar planning bij elk thema op de server. Zo kan iedereen heel makkelijk bij elkaar zoeken naar les ideeën.
    5. We blijven tijdens de teamvergadering het onderwerp mondelinge taal op de agenda houden om de betrokkenheid vast te houden en ideeën en ervaringen te delen

Voor volgend jaar geen verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Daarnaast heeft een groep afgelopen jaar de gebarencursus gedaan van NmG Lexicon. Deze is gedaan ter ondersteuning van de communicatie.

Instrument Sociaal emotionele vorming:

Het afgelopen jaar hebben we de keuze gemaakt om het instrument Aurecool op de Piet Bakkerschool te implementeren. Hiervoor zijn drie dagen genomen om samen met de makers de leerlingen in te voeren in het programma. Afspraak is dat alle leerlingen zijn ingevoerd voor het schooljaar 2017-2018.  Aurecool is een digitaal hulpmiddel voor Passend Onderwijs in het basisonderwijs en (V)SO. Met Aurecool kunnen leerkrachten en IB-ers de emotionele en sociale ontwikkeling van individuele leerlingen en de klas in kaart brengen. Het geeft aan de hand van het gedrag van kinderen en jongeren een beeld op welk emotioneel en sociaal ontwikkelingsniveau leerlingen functioneren. Dit is te zien in de categorieën Autonomie (Dit ben ik) en Relatie (De ander en ik). Daarnaast zijn in de categorie Competentie (Dit kan ik) leervoorwaarden opgenomen, zoals executieve functies en praktische zelfstandigheid. Voor leerlingen in die in de puberteit zijn, is er een combinatie met lijsten over de ontwikkeling in de adolescentie aanwezig.​

Acties volgend jaar:

De uitkomsten van Aurecool gaan we gebruiken om het bestand waar alle data van de leerlingen worden verzameld.De uitkomsten van Aurecool (sociaal en emotionele leeftijd) kunnen we dan vergelijken met het gestelde OPP, IQ gegevens en de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Het invullen van Aurecool staat omschreven in het handboek OGW/ HGW en zal op het aangegeven moment worden ingevuld. De uitkomsten worden weer meegenomen in het totaal overzicht van opbrengsten van alle leerlingen op de Piet Bakkerschool.

D1 aanbod

Uiteindelijk gewenste situatie
Compleet aanbod voor de D1 groepen (SO/VSO) met daaraan gekoppeld materialen en les ideeën. Deze ontwikkellijn is tevens opgenomen in Parnassys zodat de leerkrachten inzichtelijk kunnen maken waar ze mee bezig zijn.

Dit jaar maar ook volgend schooljaar zal het aanbod van de D1 leerlingen worden bijgestuurd zodat er vanuit het thematisch een ruim en gevarieerd aanbod komt voor deze doelgroep. Deze ontwikkellijn is inzichtelijk in Parnassys en zal hier, indien nodig, steeds worden aangepast.

ABC Methodiek (schoolklimaat)

De ABC visie gaat ervan uit dat agressie, houdingsaspecten, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het leerling perspectief is daarbij leidend. Het erkennen van dat perspectief en het verantwoordelijk laten zijn naar draagkracht versterkt het vertrouwen en respect naar elkaar. Het creëert op deze wijze een basis van samenwerking die het ontwikkelen en bekrachtigen van vaardigheden, taken en verantwoordelijkheden mogelijk maakt. Het creëren van win-win situaties is een uitdaging waarmee leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen naar vermogen. Van orde verstorend gedrag naar ontwikkelingskans. Het appèl op zelfsturing is daarmee de basis voor autonomie en zelfvertrouwen, rekening houdend met ontwikkelingsfase en niveau. We streven naar een basisklimaat waarin fouten mogen worden gemaakt en iedereen wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen en vaardigheden te oefenen. Er is respect voor ieders eigenheid en we spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheden.

Meetbare resultaten
Als doel hebben we al een ambitie dat de kwaliteitspeiling van het schoolklimaat gemeten met het WMK-ec een score hoger dan 3,2 willen halen In het schooljaar 2012-2013 is deze kaart ook gescoord en toen was er een score van 3.14

Uiteindelijk gewenste situatie

Dat we in de meeste gevallen op een adequate manier kunnen handelen op situaties waarin leerlingen gedrag laten zien die we niet kunnen en mogen toestaan zonder dat dit gaat leiden tot verdere escalaties. De beschrijving van de methodiek is terug te vinden op de server: documentenstructuur: schoolklimaat: pedagogisch handelen.

Gezonde school

Sinds mei 2017 is de Piet Bakkerschool een Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doen we aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. We zijn een gezonde school, omdat we het themacertificaat bewegen en sport hebben behaald. Door één of meer themacertificaten te behalen heb je het vignet Gezonde School verdient. Het is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.