Er is dit jaar voor het eerst ervaring opgedaan met het integreren van de vakken rekenen en lezen in de praktijkvakken in VSO fase 3. De opzet is bedoeld om het rekenen en lezen te koppelen aan de praktijk zodat ze de situaties zoals ze zich voordoen op de werkplekken gemakkelijker en sneller kunnen herkennen. Praktisch en functioneel voor de leerling maar ook voor het bedrijf waar de leerling op dat moment werkzaam is.

Praktijkvakken VSO

Meer leerlingen uitstromen richting arbeid dan in de afgelopen 5 jaar is ons doel.
Dit percentage lag in 2014-2015 nog op 6% en de intentie is wel om door te groeien naar 20% in de komende jaren.

En daarnaast wellen we gaan kijken of het project ervoor kan zorgen dat er participatiebanen kunnen worden gecreëerd. 

Gewenste situatie
Alle sectoren die we op school willen en kunnen inzetten koppelen aan de werkportfolio’s en opnemen in Parnassys. Tevens willen we de stages (interne stage, LOL stage en uitstroomstage) beter wegzetten in Parnassys zodat hier een sublesgroep voor gemaakt kan worden.

Waar mogelijk willen we de branche certificering in gaan zetten bij leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Voor het domein plantsoen willen we graag dat een aantal leerlingen een certificaat bosmaaien kunnen behalen.

Daarnaast heeft de Piet Bakkerschool het hele VSO concept zoals deze is beschreven in het document Leren& werken aangepast in fase 3. Meer investering in tijd richting praktijkvakken en in fase 3 leren en werken zoveel mogelijk op locatie.
In fase 2 maken de leerlingen een sectorkeuze. Er zijn drie sectoren en de leerlingen krijgen op die manier veel gerichter onderwijs richting hun uitstroom.

De Piet Bakkerschool is heel trots op het feit dat het project Leren, Werken& Reizen het afgelopen jaar twee participatiebanen heeft opgeleverd. Om de kans hierop te verhogen is het zaak dat de school ook zorgt voor een goede communicatie tussen bedrijfsleven en school moet in de toekomst hierop investeren.

Instrument Sociaal emotionele vorming:

Het afgelopen jaar hebben we de keuze gemaakt om het instrument Aurecool op de Piet Bakkerschool te implementeren. Hiervoor zijn drie dagen genomen om samen met de makers de leerlingen in te voeren in het programma. Afspraak is dat alle leerlingen zijn ingevoerd voor het schooljaar 2017-2018.  Aurecool is een digitaal hulpmiddel voor Passend Onderwijs in het basisonderwijs en (V)SO. Met Aurecool kunnen leerkrachten en IB-ers de emotionele en sociale ontwikkeling van individuele leerlingen en de klas in kaart brengen. Het geeft aan de hand van het gedrag van kinderen en jongeren een beeld op welk emotioneel en sociaal ontwikkelingsniveau leerlingen functioneren. Dit is te zien in de categorieën Autonomie (Dit ben ik) en Relatie (De ander en ik). Daarnaast zijn in de categorie Competentie (Dit kan ik) leervoorwaarden opgenomen, zoals executieve functies en praktische zelfstandigheid. Voor leerlingen in die in de puberteit zijn, is er een combinatie met lijsten over de ontwikkeling in de adolescentie aanwezig.​

Acties volgend jaar:

De uitkomsten van Aurecool gaan we gebruiken om het bestand waar alle data van de leerlingen worden verzameld.De uitkomsten van Aurecool (sociaal en emotionele leeftijd) kunnen we dan vergelijken met het gestelde OPP, IQ gegevens en de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Het invullen van Aurecool staat omschreven in het handboek OGW/ HGW en zal op het aangegeven moment worden ingevuld. De uitkomsten worden weer meegenomen in het totaal overzicht van opbrengsten van alle leerlingen op de Piet Bakkerschool.

ABC Methodiek (schoolklimaat)

De ABC visie gaat ervan uit dat agressie, houdingsaspecten, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het leerling perspectief is daarbij leidend. Het erkennen van dat perspectief en het verantwoordelijk laten zijn naar draagkracht versterkt het vertrouwen en respect naar elkaar. Het creëert op deze wijze een basis van samenwerking die het ontwikkelen en bekrachtigen van vaardigheden, taken en verantwoordelijkheden mogelijk maakt. Het creëren van win-win situaties is een uitdaging waarmee leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen naar vermogen. Van orde verstorend gedrag naar ontwikkelingskans. Het appèl op zelfsturing is daarmee de basis voor autonomie en zelfvertrouwen, rekening houdend met ontwikkelingsfase en niveau. We streven naar een basisklimaat waarin fouten mogen worden gemaakt en iedereen wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen en vaardigheden te oefenen. Er is respect voor ieders eigenheid en we spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheden.

Meetbare resultaten
Als doel hebben we al een ambitie dat de kwaliteitspeiling van het schoolklimaat gemeten met het WMK-ec een score hoger dan 3,2 willen halen In het schooljaar 2012-2013 is deze kaart ook gescoord en toen was er een score van 3.14

Uiteindelijk gewenste situatie
Dat we in de meeste gevallen op een adequate manier kunnen handelen op situaties waarin leerlingen gedrag laten zien die we niet kunnen en mogen toestaan zonder dat dit gaat leiden tot verdere escalaties. De beschrijving van de methodiek is terug te vinden op de server: documentenstructuur: schoolklimaat: pedagogisch handelen.

Gezonde school

Sinds mei 2017 is de Piet Bakkerschool een Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doen we aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. We zijn een gezonde school, omdat we het themacertificaat bewegen en sport hebben behaald. Door één of meer themacertificaten te behalen heb je het vignet Gezonde School verdient. Het is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.