Op school en stichtingsniveau wordt de onderwijskwaliteit cyclisch gepeild en geanalyseerd, het hele team is eigenaar van de kwaliteit. Op basis van data analyse worden ambities geformuleerd in de vorm van ambitie indicatoren. We onderscheiden er drie:

1. normindicator Inspectie van Onderwijs

2. ambitie indicator Stichting SO Fryslân

3. normindicator Inspectie van Onderwijs en ambitie indicator Stichting SO Fryslân

De analyse en interpretatie kunnen de inhoud van de schoolontwikkeling en professionalisering bepalen.

In het schooljaar 2016-2017 hebben we intern de kwaliteit gepeild en geanalyseerd op de volgende onderdelen: didactisch handelen, leerstofaanbod en zorg en begeleiding

Didactisch handelen:

Piet Bakkerschool scoort als school een 3,19. Daarmee scoort de school onder het ambitieniveau van de stichting (3.3). De respons op de Schooldiagnose was 78%: 14 van de 18 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld. Dit ligt onder onze ambitie van 80%.

Acties die hieruit komen:

  • Volgende keer de kaart uitzetten in SO en VSO om te kijken of hier ook verschillen in zijn.
  • In de jaarplanning zal meer inhoudelijke overleggen opgenomen worden.

Leerstofaanbod SO:

Piet Bakkerschool scoort als school een 3,16. De respons op de Schooldiagnose was 71%: 5 van de 7 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld. De score en het aantal respondenten onder onze ambitie.

Leerstofaanbod VSO:

Piet Bakkerschool scoort als school een 3,36. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Schooldiagnose was 100%:

Acties die hieruit komen:

  • In het jaarplan zijn voor volgend jaar twee grote acties opgenomen: en dat is sociaal emotionele vorming. Waarbij we gaan kijken of STIP wel afdoende is of dat we moeten kijken naar een andere methode/ materialen. Verder zal Aurecool een vaste plek krijgen in de cyclus leerlingenzorg.
  • Naast sociaal emotioneel zal rekenen ook in het jaarplan worden opgenomen. Hier zal de leerlijn en aanbod worden aangepast in meer praktisch toepasbare doelen.
  • Verder staat de leerlijn schrijven in de planning en cultuureducatie. Bovenschools zal het technisch lezen en ICT worden opgepakt.

Zorg en begeleiding SO:

Piet Bakkerschool scoort als school een 3,31. Daarmee scoort de school  voldoende. De respons op de Schooldiagnose was 67%: 6 van de 9 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld.

Zorg en begeleiding VSO:

Piet Bakkerschool scoort als school een 3,23. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Schooldiagnose was 82%: 9 van de 11 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld.