Nieuwsbrief Schoolontwikkeling.

Vandaag hebben alle leerlingen opnieuw ‘de nieuwsbrief schoolontwikkeling’ meegekregen . Omdat wij, vanuit het schoolplan, het belangrijk vinden dat ouders en verzorgers betrokken worden bij de schoolontwikkeling, hebben we opnieuw voor deze vorm gekozen. Als u deze nieuwe nieuwbrief vergelijkt met die van vorig jaar, zult u enkele verschillen tegenkomen. Uit de recente ouderenquêtes blijkt dat ouders meer geïnformeerd willen worden over waar we op schoolniveau aan werken. Wij denken dat deze nieuwsbrief hier een mooie bijdrage aan zal geven en we hopen dan ook dat u hem leest. Het is een echt bewaarexemplaar geworden welke u ook kunt vinden op onze website.

Op de voorkant is de route die de leerlingen in onze school afleggen gevisualiseerd naast vier ‘big rocks’: onze grote ontwikkelpunten. Op de achterkant van de schoolposter staat de beknopte uitleg van deze vier ‘rotsen’: schoolklimaat, kwaliteitszorg, didactische ontwikkelingen en opbrengsten. Wilt u nog meer informatie? Dan kunt u deze vinden in het jaarplan. Het jaarplan is te vinden op onze website. Een van de plannen uit ons jaarplan gaat over ouderbetrokkenheid. Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met het voeren van startgesprekken in het VSO en klassenmiddagen in het SO en de basisgroepen. Graag willen wij van u weten hoe u dit als ouder / verzorger ervaren heeft. Daarom hebben we onder ouders / verzorgers een vragenlijst uitgezet.

Tot slot nog een kort bericht over Corona. Wij hebben afgelopen week helaas opnieuw een groep moeten sluiten i.v.m. te veel besmettingen. Vanavond wachten we de persconferentie weer af. Volgende week hoort u van ons wat de uitkomst van de persconferentie voor onze school gaat betekenen.