Toelichting overeenkomst schoolfondsbedragen

Elk jaar wordt er van u verwacht dat u een bedrag overmaakt op de bankrekening van onze school ten gunste van het schoolfonds. Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage die is ingesteld om u niet elk moment lastig te hoeven vallen met verzoeken om betaling van allerlei bedragen die niet door de overheid vergoed worden. In deze overeenkomst zijn de activiteiten en de daaraan gekoppelde bedragen opgenomen. Afhankelijk van de groep waarin uw kind zit kunt u op de overeenkomst (bijlage) aangeven van welke activiteiten u gebruik wilt maken.

Het schoolfonds bestaat uit de volgende bijdragen afhankelijk van de groep waarin uw kind zit:
• voor het schoolreisje/excursie brengen we € 27,50– in rekening;
• voor het schoolkamp/excursie brengen we € 80,– in rekening;
• € 82,50 gaat naar de gemeente als bijdrage in de kosten van het schoolzwemmen;
• het melk/karnemelk drinken op school kost € 30,– per jaar;

We vragen u vriendelijk om op bijgaande overeenkomst aan te geven welke bedragen voor u van toepassing zijn. Belangrijk is daarbij ook dat u de overeenkomst ondertekent. Na ondertekening wordt de overeenkomst geactiveerd voor de door u aangegeven activiteiten en bent u ook gehouden aan betaling. Er is echter wel een reductie- en kwijtscheldingsregeling van kracht. Dit houdt in dat de school de verschuldigde ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijt kan schelden mocht u, op basis van argumentatie, niet meer aan uw verplichtingen kunnen voldoen.

De inning van de ouderbijdrage loopt via een automatische incasso. Hiervoor is het noodzakelijk om de incasso machtiging te ondertekenen.
De overeenkomst en incasso machtiging dienen ingeleverd te worden bij de leerkracht of administratie.