Uitstroom SO:

De  gerealiseerde uitstroom is in het schooljaar 2017-2018 binnen het SO 100%.Dat wil zeggen dat alle leerlingen zijn uitgestroomd met het uitstroomperspectief dat is vastgesteld. Dit is niet door ons op 10 jarige leeftijd vastgesteld omdat de leerlingen die zijn uitgestroomd naar het VSO korter dan een jaar bij ons op school zijn.

De schoolstandaard van de Piet Bakkerschool is 80%. Dit betekent dat we heel tevreden zijn met de bereikte uitstroom van de leerlingen in het schooljaar 2017-2018. 

Uitstroom VSO:

Op schoolniveau kunnen we tevreden zijn over de resultaten van afgelopen jaar. De schoolstandaard van de Piet Bakkerschool hebben we op 80% gesteld van de leerlingen die gelijk of hoger dan het perspectief uitstromen dat op zestienjarige leeftijd is vastgesteld. Als VSO hebben we dit jaar een percentage van 100% en daar zijn we heel erg tevreden mee.

We willen als school de lat, als het kan, hoger leggen en dat betekent dat we  koersen op een uitstroom praktijkonderwijs of VSO arbeid dat tussen de 10 en 15% ligt. In het schooljaar 2017-2018 ligt het percentage op 17%. 

Als Piet Bakkerschool kijken we of de kinderen gezien hun IQ  uitstromen naar de bestemming die wij denken dat erbij hoort (dit hebben we beschreven in het doelgroepenmodel SO Fryslân). In het schooljaar 2017-2018 zijn 74% van de leerlingen gezien hun IQ uitgestroomd naar de bestemming die daarbij hoort. We kunnen zelfs concluderen dat 21% van die kinderen hoger zijn uitgestroomd gezien hun IQ.