Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

We vinden het op de Piet Bakkerschool belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn. Uiteraard geldt dat ook in die gevallen waarbij de ouders van de kinderen niet meer bij elkaar wonen; op elke school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie wordt hier verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden.
Op de Piet Bakkerschool wordt hiertoe veel gebruik gemaakt van de schoolmail. Mailberichten worden naar beide ouders verstuurd, mits de school in het bezit is van beide mailadressen. Hiervoor dienen de ouders zelf twee e-mailadressen aan te leveren. Het is uiteraard erg belangrijk dat de school altijd over de juiste mailadressen beschikt.

Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bekeken of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bekeken of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.

Als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de school echter verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd te informeren, tenzij de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind zich tegen het te verschaffen van de informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis.

Wanneer er sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal in overleg worden bekeken of en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal in ieder geval geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid van de ouder.

Indien de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatieverschaffing aan de andere ouder, is dit geen reden tot informatie-onthouding. Wanneer beide ouders over het kind willen komen praten, maar zij niet samen kunnen /willen komen, is het bij de 20 minutengesprekken zo dat school één gesprek plant en dat ouders onderling bepalen of ze samen komen of dat één van hen komt. School zal geen partij zijn tussen ouders maar altijd de belangen van de leerling voor ogen houden.

Het is wettelijk verplicht dat de niet-verzorgende ouder (welke wel gedeeld ouderlijk gezag heeft) op de hoogte gebracht wordt bij aanmeldingen bij externe instanties. Voor dergelijke aanmeldingen is toestemming van beide ouders nodig. Vaak betekent dit dat beide ouders moeten tekenen. Het spreekt dan ook voor zicht dat overeenstemming tussen de ouders gewenst is, want indien de gezaghebbende ouders niet tot overeenstemming komen over aanmelding en/of behandeling kan de school niet overgaan tot aanmelding of hulpverlening.
Als een ouder uit ouderlijke macht is ontzet, is toestemming van deze betreffende ouder niet noodzakelijk bij externe hulpverlening of behandeling.