Medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen en het personeel van elke afzonderlijke school en komt regelmatig bijeen om te vergaderen. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het eigen MR regelement. De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en vastgestelde notulen kunnen worden opgevraagd via het onderstaande e-mailadres. De vergaderdata kunt u vinden in de activiteitenkalender en in het activiteitenplan van de MR.

De MR van de Piet Bakkerschool bestaat  uit de volgende personen:

Idske de Vries Oudergeleding Voorzitter
Kees Steenstra Oudergeleding Vice-Voorzitter
Claudia Hak Oudergeleding Algemeen lid
Hilda van Rees Personeelsgeleding Secretaris
Iris Roeters Personeelsgeleding Algemeen lid, afgevaardigde GMR personeelsgeleding
Machteld Holtrop Personeelsgeleding Algemeen lid
Mailadres van de MR: mr@pietbakkerschool.nl 

Het activiteitenplan van de MR kunt u hier vinden.

Het jaarverslag van de MR kunt u hier vinden.