Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Als er onder een bevoegd gezag meerdere scholen vallen, is er een wettelijke verplichting om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te stellen. De GMR vertegenwoordigt de belangen van de MR’en van de scholen en komt regelmatig bijeen om te vergaderen en te overleggen met het bevoegd gezag. De GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het GMR reglement. Er komen zaken aan de orde die voor alle scholen binnen SO Fryslân van belang zijn.
De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De mensen die zitting hebben in de GMR doen dat namens de MR van één van de scholen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vastgestelde notulen en agenda kunnen worden opgevraagd via het secretariaat van de GMR of via één van onze scholen.

Contactgegevens:

De voorzitter van de GMR is mevr. Saapke de Groot.
Het mailadres van de GMR van SO Fryslân: gmr@so-fryslân.nl 

 

Medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen en het personeel van elke afzonderlijke school en komt regelmatig bijeen om te vergaderen. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het eigen MR regelement. De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en vastgestelde notulen kunnen worden opgevraagd via het onderstaande e-mailadres. De vergaderdata kunt u vinden in de activiteitenkalender en in het activiteitenplan van de MR.

De MR van de Piet Bakkerschool bestaat  uit de volgende personen:

Marieke Eldering Oudergeleding Voorzitter
Sophia Cuperus Oudergeleding Vice-voorzitter
Idske de Vries Oudergeleding Algemeen lid
Vacature Personeelsgeleding Secretaris
Saapke de Groot Personeelsgeleding Afgevaardigde GMR
Hilda van Rees Personeelsgeleding Algemeen lid
Mailadres van de MR: mr@pietbakkerschool.nl 

Het activiteitenplan van de MR kunt u hier vinden.

Het jaarverslag van de MR kunt u hier vinden.