Medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen en het personeel van elke afzonderlijke school en komt regelmatig bijeen om te vergaderen. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het eigen MR regelement. De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en vastgestelde notulen kunnen worden opgevraagd via het onderstaande e-mailadres. De vergaderdata kunt u vinden in de activiteitenkalender en in het activiteitenplan van de MR.

De MR van de Piet Bakkerschool bestaat  uit de volgende personen:

Marieke Eldering Oudergeleding Voorzitter
Idske de Vries Oudergeleding Vice-Voorzitter
Vacature Oudergeleding  
Hilda van Rees Personeelsgeleding Secretaris
Iris Roeters Personeelsgeleding Algemeen lid, afgevaardigde GMR personeelsgeleding
Machteld Holtrop Personeelsgeleding Algemeen lid
Koos Snitjer Oudergeleding Geen lid van de MR, afgevaardigde ouders in GMR
Mailadres van de MR: mr@pietbakkerschool.nl 

Het activiteitenplan van de MR kunt u hier vinden.

Het jaarverslag van de MR kunt u hier vinden.