Passend Onderwijs is bedoeld om te zorgen dat er geen leerlingen tussen wal en schip vallen. De school waar het kind is aangemeld is verantwoordelijk voor de noodzakelijke ondersteuning aan het kind; de school heeft zorgplicht.

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de basisondersteuning. De meeste leerlingen hebben hier voor een succesvolle schoolloopbaan voldoende aan. Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig. We spreken dan van extra ondersteuning.

Als de school die extra ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt samen met de ouders gezocht naar een oplossing. Dat kan op drie manieren: binnen de school met hulp van buiten, op een andere basisschool die meer mogelijkheden heeft of in het speciaal (basis)onderwijs.

Om voor alle leerlingen een passend plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Uitgangspunt daarbij is ‘centraal waar het moet, decentraal waar het kan’. Het bieden van (goed) onderwijs en ondersteuning aan leerlingen ligt zoveel mogelijk bij de school en het schoolbestuur zelf.

Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg (jeugdplan van de gemeente) en onderwijs (ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband). Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs om te zorgen voor een goede doorgaande lijn