De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs hebben sindsdien zorgplicht. Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier en thuis nabij onderwijs kunnen volgen. Kortom voor ieder kind de beste kansen. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen de regionale samenwerkingsverbanden binnen Friesland. Een kind wordt door de ouders op de school van hun keuze aangemeld. De school van aanmelding bekijkt of deze aan het kind, gezien zijn of haar mogelijkheden en eventuele beperkingen, goed onderwijs kan geven. Als de school dat niet zelf kan, zorgt de school of voor extra ondersteuning in de school of zorgt ervoor dat het kind op een andere school passend onderwijs kan krijgen.

Meer informatie: http://www.so-fryslan.nl/aanmelden

De Piet Bakkerschool is voor het SO aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Friesland en is voor het VSO aangesloten bij het Samenwerkingsverband Fultura VO