Leerlingenraad:

Vanuit onze visie en missie willen wij er alles aan doen om de leerlingen zo veel mogelijk te betrekken bij het onderwijs en hen voor te bereiden op de maatschappij. Binnen onze maatschappij neemt de aandacht voor sociale cohesie en burgerschap toe. In de afgelopen jaren is o.a. daardoor de leerlingenraad opgenomen in het onderwijsaanbod, met als doel hen meer te betrekken bij schoolbrede thema’s. Mede door de leerlingenraad willen wij leerlingen leren om op democratische wijze actief te participeren (Leren moet je doen!).

Leerlingen mogen meedenken, mee-organiseren en meebeslissen op leerling niveau binnen de schoolorganisatie.

De samenhang met Actief Burgerschap in de school komt in een leerlingenraad duidelijk naar voren. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het welbevinden en het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen. De leerlingen moeten worden geprikkeld om ook hun mening te geven over de school als leergemeenschap.

Wat verstaan we onder een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de VSO 1 t/m VSO 3 groepen. De leerlingenraad heeft geen wettelijke status of taken.

Opzet en organisatie van een leerlingenraad samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen Elke leerling van VSO 1, 2 en 3 kan zich kandidaat stellen.

De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat alle groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd (een oneven aantal).Na een inleidend gesprek over wat de leerlingenraad inhoudt, mogen de leerlingen hun stem uitbrengen. De stemming gebeurt in het geheim.