Opbouw stages Piet Bakkerschool 

Onderstaand een beknopt overzicht van de fasering van de stages op de Piet Bakkerschool.

Begeleide Interne Stage (BIS)- Fase 1 (12-14  jaar)

Bij de BIS worden leerlingen uitgedaagd om aan de hand van verschillende stageactiviteiten algemene werknemersvaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Via de BIS is de eerste koppeling met de arbeidstoeleiding op het gebied van ‘Wie ben ik’. We streven ernaar om leerlingen interne stages te laten  lopen in meerdere sectoren, waarmee de beroepsinteresse verkend kan worden. De BIS vindt plaats binnen de veilige omgeving van school (of daaraan gerelateerde werkplaatsen) onder begeleiding van leraaren, onderwijsassistenten of stagiaires. Naast inzicht krijgen in de algemene werknemersvaardigheden van de leerlingen is het doel van de stage om te oriënteren op de sectoren.  

Begeleide Externe Stage (BES)- Fase 2 (14-16 jaar)

In de begeleide externe stage wordt de context van de sector en het aanleren van algemene werknemersvaardigheden verplaatst naar buiten de school. De BES is de tweede fase in de arbeidstoeleiding op het gebied van ‘Wat wil ik’, de leerling oriënteert zich op toekomstige beroepsmogelijkheden.  Naast begeleiding door een leraar of assistent van de school, neemt een begeleider van het stagebedrijf een (belangrijke) plaats in. De BES is een tussenvorm van stage: vanuit de vertrouwde begeleiding vanuit school maken de leerlingen kennis met de regionale arbeidsmarkt, waar zij op termijn zelfstandig op stage gaan.  
De BES-bedrijven waar we aan het werk zijn:
-Philadelphia Plevierenpad, Sneek
-Welkoop, Sneek
-Bouwbedrijf Friso, Sneek
-Karwei, Sneek
-Arbeidscentrum, Sneek
-Vonk werkt, Sneek
-Sathe de Hoek, Offingawier
-De dobben, Bolsward
-‘t Mearke, Sneek
-Sinne, Sneek 


Zelfstandige Externe Stage (ZES)- Fase 2 en 3
(16-18 jaar)

De doelstelling van een ZES (Zelfstandige Externe Stage) is het zelfstandig toepassen en verder aanleren van algemene en specifieke werknemersvaardigheden op een externe werkplek. Er wordt gericht gewerkt aan individuele doelen van de leerling.  

De laatste ZES is een plaatsingsstage, hierbij staat de overgang van school naar werk centraal, de arbeidsinpassing. De rol van de school neemt af en de begeleider van de toekomstige werkplek neemt dit over. Het is mogelijk om in deze plaatsingsstage (route arbeid) afspraken met de gemeente en UWV te maken, of de loonwaarde te bepalen. Ongeveer op 17.5 jarige leeftijd wordt er doorgaans gestart met een oriëntatie op een passende vervolgbestemming.

Ter voorbereiding op de (ZES) plaatsingsstage, loopt de leerling ongeveer zes keer een (ZES) oriëntatiestage. Tijdens deze oriëntatieperiode leert de leerling het bedrijf kennen en andersom. De leerling kan op deze manier een paar keer meedraaien en feeling krijgen bij het bedrijven en de daarbij horende werkzaamheden. Na een periode van zes keer stagelopen volgt er een evaluatiegesprek met ouders/verzorgers, begeleiding van het werk/dagbesteding en de stagecoördinator. Bij wederzijdse tevredenheid kan de stage omgezet worden naar een korte verlengde stage of naar betaald werk.  Het kan voorkomen dat de leerling na deze oriëntatieperiode tot besluit is gekomen dat het bedrijf niet bij hem/haar past. In samenspraak met ouders/verzorgers wordt er verder gezocht naar een andere stageplek.
De ZES-bedrijven waar we aan het werk zijn worden per individuele leerling gezocht. Een greep uit de stage-adressen zijn:
-Poiesz Noord en Boschplein, Sneek
-Speelman bloemen, Sneek
-Dorpswinkel Greidanus, Ysbrechtum
-Vonk werkt, Sneek
-Joek Horjus
-Nije trije, Pingjum
-Empatec, Franeker
-Empatec, Sneek
-Poiesz distributiecentrum, Sneek
-Grienskip, Leeuwarden
-Garage Sikkens, Sneek
-De rijdende winkel, Nijland
-Camping ‘de lytse boer’, Tijnje