Vanaf het schooljaar 2021-2022 moeten we als school de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding in staat stellen om een schooldiploma te halen als de leerlingen voldoen aan ons reglement schooldiploma. Dit reglement is hier te vinden.

Het schooldiploma van het uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid toont aan welke ontwikkeling de leerling tijdens de schoolloopbaan heeft doorgemaakt en rondt het voortgezet onderwijs hiermee af. Het diploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs maar heeft wel maatschappelijke waarde: erkenning van de doorgemaakte ontwikkeling van de leerling en herkenbaarheid van de verschillende onderdelen voor de aanbieders van dagbesteding en arbeid.

Voor het behalen van een diploma worden een aantal eisen gesteld waaraan de leerling moet voldoen. Het examendossier moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De leerling heeft een portfolio, waarin zichtbaar wordt welke ontwikkeling de leerling heeft doorgemaakt op de onderdelen: werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. We werken al een aantal jaren met een portfolio voor onze leerlingen. Tot het schooljaar 2021-2022 bestond deze eigenlijk uit een map met daarin modulebewijzen. Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken wij met MijnRapportfolio. Naast het fysieke portfolio voeren de leerlingen in VSO 2-3 coachgesprekken waarin het persoonlijke leerdoel van de leerlingen centraal staat.
  • De leerling presenteert (in de meest ruime betekenis) zichzelf in het portfolio tijdens het diplomagesprek aan de examencommissie. Dit kan met van beelden, of andere bewijzen, passend bij de mogelijkheden van de leerling. De leerling presenteert Wie ben ik, wat kan ik? En wat wil ik? Dit diplomagesprek vindt plaats tijdens de 20 minuten-gesprekken. Bij dit gesprek is een examinator aanwezig (in dit geval de mentor / leraar** van uw kind) en een assessor (stagebegeleider Piet Bakkerschool) en voor de leerling een belangrijk persoon (ouders, verzorger, familielid etc.). De mentor van uw kind zal het gesprek met uw kind voorbereiden, zodat de eerste spanning eraf is!
  • Alleen voor het uitstroomprofiel arbeid (profiel 3 en 4) kent deelname aan het onderwijsprogramma (lessen en stage) een minimale aanwezigheid van 95% binnen de mogelijkheden van de leerling. Dit betekent dat maximaal 5% van het verzuim ongeoorloofd mag zijn.

Na het diplomagesprek ontvangt de leerling een schriftelijke uitslag van het examengesprek. Het officiële diploma wordt uitgereikt tijdens het diplomafeest.