Op deze pagina geven we zowel de uitstroom van het SO als het VSO weer. Binnen onze school stromen leerlingen van het SO uit naar het VSO. Dit betekent dat ze wel op de school blijven, maar binnen school naar een andere fase gaan. Daarom spreken we van uitstroom naar het VSO.

Een uitgebreid verslag vindt u in het document Verantwoording & Dialoog.

Er zijn in totaal drie leerlingen vanuit het SO uitgestroomd. Deze leerlingen zaten alle drie langer dan 1 jaar op SO-afdeling van de Piet Bakkerschool. Twee derde (66%) van de leerlingen zijn uitgestroomd richting VSO-dagbesteding Arbeidsmatig. Een derde (33%) is uitgestroomd richting VSO Dagbesteding Activerend. Bij twee van de drie leerlingen is het OPP nog op 11-jarige leeftijd aangepast omdat de begeleidingsbehoefte intensiever was dan op 10-jarige leeftijd werd verwacht.

Als school hebben wij de ambitie dat 15% van de leerlingen in het SO uitstromen naar Praktijkonderwijs of SBO. Wij zien dat er in het schooljaar geen leerlingen zijn uitgestroomd richting Praktijkonderwijs of SBO en daarmee concluderen wij dat we de gestelde ambitie niet hebben gehaald.
Achteraf concluderen wij dat deze ambitie voor dit cohort leerlingen niet realistisch was. Daarom zijn wij niet tevreden over de gerealiseerde uitstroom SO 2018-2019.

Er zijn in totaal 15 leerlingen vanuit het VSO uitgestroomd. Veertien leerlingen zaten langer dan 1 jaar op de VSO-afdeling van de Piet Bakkerschool. Twee leerlingen (13,3%) zijn verhuisd en daar doorgestroomd naar een andere VSO-school. Er stroomden 4 leerlingen uit naar (beschutte) arbeid (27%), 3 leerlingen naar Arbeidsmatige dagbesteding (20%) en 6 leerlingen stroomden uit naar activiteitengerichte dagbesteding (40%).

Als school hebben wij de ambitie dat 15% van de leerlingen in het VSO uitstromen naar (beschutte) arbeid. Dit schooljaar zijn er 4 leerlingen (29%) doorgestroomd naar (beschutte) arbeid. Hiermee kunnen wij de conclusie trekken dat we de gestelde ambitie ruimschoots gehaald hebben en wij tevreden zijn over de gerealiseerde uitstroom VSO 2018-2019.