Sinds mei 2017 is de Piet Bakkerschool een Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doen we aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. We zijn een gezonde school, omdat we het themacertificaat bewegen en sport hebben behaald. Door één of meer themacertificaten te behalen heb je het vignet Gezonde School verdient. Het is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

De Gezonde School-pijlers
1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Themacertificaat Bewegen en Sport:
Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met Special Heroes die buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders erbij betrekken op gebied van bewegen en sporten in en rondom de school.

Themacertificaat Voeding:
We hebben een begin gemaakt met het themacertificaat Voeding. Het project lekker fit is gestart en gaat structureel aangeboden worden. EU schoolfruit wordt aangevraagd, zodat we 20 weken fruit op school krijgen bezorgd.
Dit thema gaat over gezond eten drinken en een gezonde mond. Denk hierbij aan lessen over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van kinderen tijdens de ochtendpauze, de lunch, en bij traktaties en het stimuleren van een goede zorg voor het gebit. Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad/medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid. Aankomend schooljaar gaan we voedingsbeleid maken hoe we het in onze school voor ons zien.

De andere themacertificaten:
We kijken niet alleen naar bewegen en voeding, maar de resterende certificaten willen we graag aandacht aan besteden en behalen. Dit zijn roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu en natuur, mediawijsheid en hygiëne.