Logopedie

Doelstelling van logopedie binnen ons onderwijs is de communicatieve mogelijkheden van de leerling zoveel mogelijk tot ontwikkeling brengen. Dit betreft zowel de verbale als de non-verbale communicatie.
Communicatie is het gebruik maken van alle communicatiemiddelen die voor de leerling nodig kunnen zijn om de omgeving beter te kunnen begrijpen maar ook de mogelijkheid bieden zich “verstaanbaar” te maken. Ondersteunende communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld NmG-gebaren, voorwerpen, foto‘s, pictogrammen, lichaamstaal en mimiek, spraakcomputer.

Wanneer een leerling specifieke problemen heeft met de communicatie doet de logopedist onderzoek. De commissie van begeleiding (CvB) besluit op advies van de logopedist of een leerling in aanmerking komt voor logopedie. In overleg met de teamleden en andere betrokkenen wordt een logopedisch handelingsplan opgesteld voor de begeleiding van de leerling. Aan deze doelen wordt gewerkt tijdens de behandeling door de logopedist en in de groep door de leerkracht.

Er bestaan 3 behandelvormen, hieronder beschreven:

1. Logopedisch onderzoek/screenen
2. Behandeling:
• Individuele behandeling
• Groepsbehandeling (kan in grote groep; gebareninstructie, mondmotoriek, mondelinge taal of in kleinere groepjes met dezelfde doelstelling).
• Ondersteuning in de groepen (samen met de leerkracht kijken wat nodig is voor optimale communicatie binnen de klas, zoals dagindeling, individuele dagschema ‘s, adviezen aan de leerkracht t.a.v. zijn communicatie, ondersteuning in taal- en leesonderwijs).
3. Indirecte behandeling; hieronder wordt het adviseren en coachen van leerkrachten en ouders verstaan m.b.t. de doelen gesteld in het begeleidingsplan.

Logopedie is ter ondersteuning van het onderwijs d.w.z. dat behandeling altijd onderwijs gerelateerd is. Voor iedere leerling die de Piet Bakkerschool bezoekt, is er de mogelijkheid om advies te vragen bij de in school werkende logopedist c.q. behandeling te krijgen. Bij complexe problematiek (bijv. stotteren) of problematiek die niet onderwijs gerelateerd is, wordt doorverwezen naar een logopedische praktijk.