SWV (PO)
Alle scholen voor regulier (en speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in de provincie Friesland vallen onder het samenwerkingsverband ‘Primair onderwijs Friesland’. De belangrijkste taak voor het samenwerkingsverband is om alle leerlingen (basisschoolleeftijd) die wonen in de provincie Friesland een passende onderwijsplek te bieden. Daarvoor maken de schoolbesturen met elkaar afspraken over hoe zij samen zorgen dat er geen kind tussen wal en schip valt en alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.  Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.
Met de gemeenten in de regio heeft het samenwerkingsverband overleg over de afstemming tussen onderwijs en zorg.

www.passendonderwijsinfryslan.nl

SWV Fultura (VO)
Scholen in Nederland hebben vanaf augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs.

Voor meer informatie van het samnewerkingsverband (V(S)O waar de Piet Bakkerschool bij is aangesloten verwijzen we naar:

http://www.fultura.nl